Medlemsvillkor

Dessa villkor gäller FRESH FITNESS träningscenter i Sverige.

Gäller från 27/12/16

1. Rättigheter och skyldigheter som medlem hos Fresh Fitness

FRESH FITNESS:

 • Har rätt att genomföra automatisk kontroll av medlemskap.
 • Har rätt att hålla lokalerna stängda eller med begränsad tillgänglighet och öppettider i beaktande av kundernas efterfrågan i samband med semesterperioder, helgdagar, renoveringar och liknande.
 • Har rätt att hålla lokalerna stängda vid oförutsedda avbrott i driften som ligger utanför Fresh Fitness kontroll.
 • Har rätt att begränsa antal deltagare i gruppsalar, övriga utrymmen och Centret generellt.
 • Kan inte alltid garantera plats på medlems val av Center, gruppträning eller övrig aktivitet där tillgång är begränsad till ett max antal.
 • Har inget ansvar för förlust och skador på person eller egendom som uppstår under vistelse i lokalerna, eller för förlust av eller skador på kläder eller personliga ägodelar, om inte Fresh Fitness har agerat vårdslöst.
 • Bestämmer de regler och anvisningar som gäller i lokalerna. Medlemmen är skyldig att följa de regler och anvisningar som Fresh Fitness och dess anställda meddelar.

 

MEDLEM:

 • Är skyldig att uppvisa giltig legitimation vid tecknande av medlemskap.
 • Har rätt att träna på alla Fresh Fitness träningsanläggningar i Sverige.
 • Samtycker till att mottaga information och meddelanden via, post, e-post och SMS.
 • Är skyldig att alltid bära sitt medlemsarmband under besök i lokalerna, även under träning.
 • Har 14 dagars ångerrätt från datum för tecknandet av medlemsavtalet.
 • Är skyldig att informera Fresh Fitness vid ändring av medlemmens uppgifter såsom ny adress, ändring av namn, ändring av bankkonto etc.
 • Ansvarar för att denne fysiskt och hälsomässigt är lämpad att säkert kunna träna och annars vistas i lokalerna.
 • Accepterar att denne inte har rätt till ersättning av medlemsavgift om tillgången till lokalerna begränsas eller om lokalerna håller stängt med anledning av oförutsedda avbrott i driften.
 • Är medveten om att förvaring av föremål i lokalen eller låst skåp sker på egen risk och under eget ansvar.
 • Bekräftar att denne inte använder någon form av doping, prestationshöjande substans, annan substans, läkemedel eller metod som från tid till annan anges på Riksidrottsförbundets listor över dopingklassade substanser och metoder och läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Om Fresh Fitness misstänker användning av sådan substans, läkemedel eller metod har Fresh Fitness rätt att begära att medlemmen ska underkasta sig dopingtest, i form och vid tillfälle enligt Fresh Fitness bestämmande. Vid positivt dopingtest har Fresh Fitness rätt att avsluta medlemskapet med omedelbar verkan.
 • Är skyldig att informera sig om de instruktioner kring brand och utrymning som gäller för lokalerna.
 • Medlemskap i Fresh Fitness är personligt och får inte överlåtas till någon annan.
 • Vid tecknande av medlemskap för personer under 18 år krävs godkännande och underskrift av vårdnadshavare. Vårdnadshavaren ska anges som betalningsansvarig, och medlem under 18 år är skyldig att genomföra ett introduktionstillfälle i träningslokalen, mot avgift enligt vid var tid gällande prislista.
 • Personer under 16 år får ej träna eller vistas på träningsyta av något slag.

 

2. Allmänna bestämmelser

Medlemsarmband

Medlemmen erhåller ett personligt medlemsarmband vid tecknande av medlemskap. Vid förlust av eller skada på medlemsarmbandet, utfärdas ett nytt medlemsarmband mot en avgift enligt vid var tid gällande prislista. Vid förlorat armband är medlem skyldig att så snart som möjligt uppsöka eller via mail kontakta träningsanläggningen för att spärra armbandet.

Bindningstid

 • Löpande medlemskap med betalning via autogiro (”autogiromedlemskap”). Medlemskapet innebär ett löpande avtalsförhållande och gäller, förutom vid uppsägning från Fresh Fitness sida, till dess att medlemmen själv säger upp avtalet. Uppsägningstiden är en månad räknat från första månadsskiftet efter det datum vid vilket Fresh Fitness mottar uppsägningen, se vidare punkt 5.
 • Medlemskap med 12 månaders bindningstid (”kontantmedlemskap”). Detta medlemskap kan inte sägas upp i förtid, förutom vid uppsägning från Fresh Fitness sida, men kan mot en avgift frysas i upp till 12 månader.
 • Din medlemskapstyp avgör vilket utbud du har tillgång till, det kan komma att erbjudas olika medlemskapstyper som innehåller fler eller färre delar av totala utbudet på Fresh Fitness.

Ta med en vän

Medlemskapstyperna Smart ger medlemmen möjligheten att ta med en vän. Nedan villkor är tillägg till grundavtalet & övriga villkor och gäller enbart medlemmar med Smart medlemskap.

 • För att få ta med en vän är kravet att ägaren av medlemskapet fyllt 18 och är myndig. Ägaren av medlemskapet är ansvarig för personen som tas med till Centret.
 • Medtagen vän måste ha fyllt 18 år, med undantag om ägaren av medlemskapet är förmyndare, förälder eller målsman för medtagen vän. I dessa tillfällen kan den medtagna vännen vara minimum 16 år.
 • Vid uppförande som inte stämmer överens med Fresh Fitness medlemsvillkor eller trivselregler-, av medlem eller ”vän”, – har Fresh Fitness rätten att säga upp hela medlemskapet alternativt nedgradera från Smart typen; med omedelbar verkan.
 • Fresh Fitness förbehåller rätten att begränsa tillgång till gruppträningssalen eller träningsytan om max kapacitet är nådd.
 • Enbart en vän får tas med åt gången.

Uppgradering/Nedgradering av medlemskap

Som medlem kan du när som helst uppgradera eller nedgradera din typ av medlemskap. För att nedgradera förväntas medlem upplysa Fresh Fitness med förnamn, efternamn, födelsedatum och det Center medlem tillhör. En nedgraderingsbegäran gäller från dagen Fresh Fitness mottar önskemålet. Nedgraderingen träder i kraft en (1) månad efter Fresh Fitness blev informerade om önskemålet, räknat från första månadsskiftet efter nedgradering. Därav betalar medlem en hel månadsavgift till fullt (icke-nedgraderat) pris men kan självklart nyttja förmåner under tiden.

Personuppgifter

Fresh Fitness behandlar personuppgifter t ex namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, foto och träningsinformation för att kunna administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlem samtycker till att Fresh Fitness och andra bolag som ingår i samma koncern som Fresh Fitness inhämtar och behandlar information om medlemmen. Medlemmen har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om medlemmen som Fresh Fitness behandlar.

Kvarlämnade saker

Kvarlämnar medlemmen saker i förvaringsskåp i Fresh Fitness träningsanläggning, efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, så äger Fresh Fitness rätt att bryta av medlemmen anbringat lås och tillvarata sakerna. Om medlemmen inte avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet så har Fresh Fitness rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

3. Betalning

Autogiromedlemskap

Medlemmen erlägger månadsavgifter för autogiromedlemskap löpande. Registreringsavgift och medlemsavgift för de kvarstående dagar i innevarande månad och för påföljande månad betalas via konto- eller betalkort vid tecknande av medlemsavtalet. Därefter dras medlemsavgiften månatligen från medlemmens bankkonto den 1:a varje månad för den månad medlemskapet avser. Medlemmen skall vid autogiromedlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Medlemsarmband avhämtas av medlemmen i receptionen på träningsanläggningen när medlemsavtal har tecknats. Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift oberoende av träningsmängd. Fresh Fitness förbehåller sig rätten att justera priserna på medlemsavgifterna med 90 dagars varsel, via e-post eller SMS. Medlemmen har sålunda i detta fall möjlighet att säga upp medlemsavtalet om medlemmen inte accepterar prisjusteringen. För kampanjerbjudanden kan andra villkor gälla.

Fresh Fitness förbehåller sig rätten till en årlig prisjustering av löpande medlems avtal mot konsument prisindexet utan föregående varsel. Vid andra prisändringar kommer Fresh Fitness ge 60 dagars varsel via email/sms så att du kan säga upp ditt medlemskap om du inte önskar fortsätta som medlem efter prisökningen.

Kontantmedlemskap

Avgifter för kontantmedlemskap erläggs i förskott för hela bindningstiden. Medlemsarmband avhämtas av medlemmen i receptionen på träningsanläggningen när medlemsavtal har tecknats. Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift oberoende av träningsmängd. Prisjustering kommer inte att ske under kontantmedlemskapets löptid och medlemsavtalet kan inte säga upp av medlemmen under den period för vilket medlemskap tecknats. Fresh Fitness återbetalar inte belopp som förskottsbetalats. Vid kontantmedlemskap kopplas armbandet företrädelsevis till autogiro för köp av varor och tjänster i träningsanläggningen. Medlem kan också sätta in betalmedel på sitt medlemskapskonto där medlem via sitt armband kan betala för varor och tjänster på samtliga Fresh Fitnessanläggningar i Sverige. Dock kan inte pengar återbetalas från kontot till medlem.

Medlemsarmband

Genom att använda medlemsarmbandet kan medlemmen köpa varor och tjänster på alla Fresh Fitness träningsanläggningar i Sverige. Medlemsarmbandet är personligt och medlemmen är själv ansvarig för att armbandet inte missbrukas. Betalning för köp som görs via medlemsarmbandet dras automatiskt från kundens bankkonto via autogiro i efterskott tillsammans med medlemmens medlemsavgift.

4. Om autogiro

Autogiro är ett stående betalningsuppdrag som medlemmens bank utför på uppdrag av medlemmen. Medlemmen är ansvarig för att autogiro-avtalet är giltigt och aktivt. Medlemmen ska tillse att det på det bankkonto som är knutet till autogiro finns tillgängliga medel motsvarande de belopp medlemmen är skyldig att erlägga.

Ogiltigt autogiroavtal

Om tillräckliga medel saknas på medlemmens bankkonto vid dagen för överföring och Fresh Fitness därför inte kan dra månadsavgiften från autogiro, kommer Fresh Fitness på nytt försöka dra avgiften under nästkommande dagar. Skulle medel fortfarande inte finnas på medlemmens konto och därigenom betalning inte kunnat ske skickas skulden vidare till Lindorff, eller annan inkassotjänst, Fresh Fitness och Lindorff, eller den inkassotjänst som Fresh Fitness anlitar, förbehåller sig rätten att vid sen eller utebliven betalning påföra medlemmen ränta i enlighet med lag, administrativa avgifter, förseningsavgifter och inkassokostnader.

5. Uppsägning av medlemsavtalet (gäller inte kontantavtal)

Uppsägningstiden är en månad räknat från första månadsskifte efter det datum vid vilket Fresh Fitness mottar uppsägningen. Medlemmen är sålunda skyldig att erlägga en månadsavgift efter att uppsägning skett, men kan självklart också träna under denna månad. Medlemmen kan säga upp medlemsavtalet genom att personligen lämna in eller per post skicka uppsägningshandling till det träningsanläggning vid vilket medlemmen är registrerad. Om medlemmen personligen lämnar in uppsägningshandling erhåller medlemmen i samband därmed kvitto på uppsägningen. I annat fall kommer medlemmen att erhålla skriftlig bekräftelse på uppsägningen inom 14 dagar tillsammans med information om när sista betalning ska erläggas och när sista dag för medlemskapet inträffar. Om ovanstående information inte har mottagits av medlemmen inom 14 dagar ska medlemmen själv ta kontakt med sitt Fresh Fitness träningscenter.

6. Frysning av medlemsavtal

Medlemsavtal kan frysas oavsett anledning maximalt 4 månader mot en avgift enligt gällande pris. Under perioden medlemskapet är fryst utgår ingen medlemsavgift. Medlemmen har då inte heller möjlighet att nyttja Fresh Fitness träningsanläggningar under perioden. Frysning av medlemsavtal genomförs endast på förhand bestämt start- och slutdatum. Medlemskap kan inte sägas upp under den tid det är fryst.

7. Fresh Fitness uppsägning av medlemsavtal

Fresh Fitness förbehåller sig rätten att säga upp medlemsavtalet till omedelbart upphörande om medlemmen bryter mot dessa medlemsvillkor eller om medlemmen:

 • Med hjälp av sitt personliga armband släpper in annan i lokalen.
 • Stjäl från träningscentret eller andra medlemmar.
 • Inte uppfyller åldersgränserna eller saknar godkännande av vårdnadshavare.
 • Inte erlagt medlemsavgift eller annan avgift trots påminnelse.
 • På grund av hälsoskäl kan ta skada av Fresh Fitness tjänster.
 • Brukar alkohol/berusningsmedel eller droger och/eller uppträder i berusat tillstånd i lokalerna.
 • Uppträder hotfullt mot andra medlemmar eller Fresh Fitness anställda.
 • Inte följer uppförandereglerna efter anmaning av Fresh Fitness anställda.
 • Avlagt positivt dopingtest eller, vid misstanke om användning av otillåtet preparat, inte underkastar sig dopingtest.

8. Vid tecknande av medlemskap på annat ställe än en Fresh Fitness träningsanläggning

Vid tecknande av medlemskap på annat ställe än ett Fresh Fitness träningscenter gäller distans- och hemförsäljningslagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har en konsument 14 dagars ångerrätt.